Israel och ”Det nya amerikanska århundradet”

Se also in English

Publicerad i Fib kulturfront nr 10/2005.

”… Israels regering är placerad på en piedestal (i USA), och att kritisera denna innebär att man omedelbart betecknas som antisemit… Folk är rädda att säga att fel är fel, på grund av att den judiska lobbyn är mäktig – mycket mäktig… Vår apartheidregim var också mycket mäktig, men idag existerar den inte längre… Orättvisa och förtryck kan inte bestå.”
Desmond Tutu, Guardian 29/4 2002 (1).

Israel skulle inte överleva en dag som judisk apartheidstat (2) utan det ekonomiska och politiska stödet från dagens enda supermakt och stödet från judar utanför Israel. Bakom USAs och Israels gemensamma krigsstrategi i Mellanöstern finns en rad centrala dokument från sinsemellan förbundna ”think tanks”. Dessa består av ett begränsat antal proisraeliska hökar och företrädare för den kristna extremhögern – ”neocons”. Nio av dessa var inom Bushadministrationen arkitekterna till invasionen av Irak (3). Denna inflytelserika allians mellan kristna och judiska sionister, detroniseras sannolikt den dag det amerikanska folket kräver att Israel skall behandlas som alla andra stater, eller när den amerikanska storfinansen önskar ”normalisera” sina relationer till regimerna i arabvärlden.

En diskussion om att Irakkriget mer gynnar Israels säkerhet och mindre traditionella imperialistiska intressen i USA (främst oljan), förs i dag i USA. FN:s förre vapeninspektör Scott Ritter intervjuades av Larisa Alexandrovna den 14 augusti 2005 (4). Det är den tredje intervjun i en serie, där tidigare vapnen i Irak och CIA behandlades. Ritter menar att Paul Wolfowitz jobb var att sälja kriget till kongressen och att han ljög om krigets kostnader.

”Det fanns ingen (i kongressen) som trodde att Iraks olja skulle betala kalaset, ingen inom oljebranchen trodde det… Inget oljeproffs vid sunda vätskor skulle stödja det som hände i Irak. Det var inte en del av en omfattande oljestrategi, det var äkta barnslig inkompetens. Beslutsfattare och affärsmän inom oljeindistrin bedriver affärer som kräver långsiktig stabilitet… I Irak saknas stabilitet ens i närheten av medelframtid.”

Ritter anser vidare att kongressen fångades av neocons i ett moment 22, när lagstiftningen antogs 1998 om Irak Liberation Act. Här var American Enterprise Institute och Heritage Foundation tongivande – neocons tankesmedjor.  Sedan 1991 var syftet med politiken ett regimskifte i Irak, men inte med militära medel. Problemet uppkom när man slog fast att Saddam Hussein var ett hot med sina massförstörelsevapen (som inte fanns) och sedan inte gjorde någonting åt det. Kongressens beslut om Irakkriget blev på så sätt bara en uppföljning av beslutet 1998.

Det finns också motsättningar i frågan mellan FBI, CIA, Pentagon och tjänstemän i Vita Huset. Detta uttrycks bland annat i att professionella militärer fått minskat inflytande på bekostnad av de civila militäristernas mer ideologiskt grundade krigsplaner.

Clean Break – ett sionistiskt dokument

Ett viktigt centralt dokument är ”Clean break” (5) som överlämnades av neocons till Israels dåvarande premiärminister Netanyahu 1996. Där sägs att målet är bland annat att slå sönder Irak och neutralisera Syrien. En fredsprocess sägs undergräva Israels legitimitet och leda till bestående förlamning. Dokumentet är en efterföljare till ”A Strategy for Israel in the Nineteen Eightis” (Department of Publicity/The World Zionist Organisation, Jerusalem, februari 1982), också kallat för den sionistiska planen för Mellanöstern (6). Israel Shahak, fd ordförande i Israels förbund för mänskliga och medborgerliga rättigheter har översatt den från hebreiska. I sitt förord säger han

”Ideén att alla Arabstater måste brytas ner av Israel, i små enheter, framträder oupphörligt i Israels strategiska tänkande… Det bästa som kan hända beträffande Israels intressen i Irak, är enligt Zeév Schiff, dåvarande militärkorrespondent i tidningen Ha áretz  den 6 februari 1982, omvandlingen av Irak till en Shitisk stat, en Sunni stat och ett avskiljande av den Kurdiska delen… Den starka kopplingen till neocons i USA är påfallande, och trots en läpparnas bekännelse till ideén om försvar av Västvärlden mot Sovjet, framstår det klart att dokumentets författare liksom det israeliska etablissemangets mål, är att göra det israeliska imperiet till en världsmakt. Med andra ord är Sharons mål att vilseföra amerikanarna sedan han vilsefört resten.”

Den sionistiska planen säger vidare bland annat att ”autonomi (för palestinerna) måste avvisas, liksom varje kompromiss eller delning av landet… det är inte möjligt att fortsätta leva i detta land utan att separera de två nationerna. Araberna till Jordanien och judarna i området väster om Jordanfloden… inte under några politiska eller militära omständigheter kan problemet med de infödda araberna lösas förrän de erkänner Israels rätt att existera med erkända gränser fram till Jordanfloden och därutöver…”

PNAC – ett projekt för världsherravälde

Ytterligare ett centralt dokument har producerats av ”The Project for a New American Century” (PNAC), också kallat för neocons utrikespolitiska projekt. Ett projekt för världsherravälde genom så kallade preventiva krig. Dokumentet skrevs år 2000 till Bushadministrationens blivande ledare. Där sägs bland annat ”Sedan flera årtionden har USA önskat spela en mer permanent roll i Persiska vikens regionala säkerhet. Medan den olösta konflikten i Irak kan ge ett omedelbart rättfärdigande, är nödvändigheten av en avsevärd amerikansk närvaro i Gulfen ett intresse som vida överstiger problemen med Saddam Husseins regim” (7).

När det israeliska arbetarpartiets förgrundsfigur Simon Peres intervjuades på TV efter Bagdads intagande, hävdade han ivrigt att nu måste ”vi” gå vidare och ta Teheran. Israeliskt stridsflyg utför sedan länge spaning vid Turkiets gräns mot Iran, som står närmast i tur. USA:s krigsmakt stoppades dock av den irakiska motståndskampen, trots israelisk utbildning i stadskrigföring och medhjälp av specialförband.

Flera terrordåd mot etniska/religiösa grupper, syftar uppenbart till att splittra motståndet mot ockupationen och pekar därför mot ockupanterna och deras medlöpare. Några av de senaste som dokumenterats redovisas här. Enligt Washington Post 19 september 2005, fängslades två engelska agenter anklagade för utplacering av bomber bland civilbefolkningen i Basra. De fritogs omgående av en större engelsk styrka (8). Motståndsrörelsens informationsbulletin 15 juni 2005 berättar att Mossadagenter i samverkan med CIA har mördat 530 vetenskapsmän och professorer under de senaste sju månaderna. Det har skett med mindre sprängladdningar mot de som vägrat samarbeta med ockupationsmakten (9). Nyligen uppmärksammade även FN i en rapport omfattande lönnmord och tortyr utförda av dödsskvadroner knutna till Quislingregimens inrikesministerium (10). Händelser som dessa rapporteras regelmässigt som ”islamistisk terrorism” i svensk massmedia.

Iran i skottgluggen

Många menar att kriget mot Iran redan börjat, det vill säga före de officiella krigshandlingarna, så som skedde med Irak. Amerikanska flygningar över iransk mark försiggår med obemannade farkoster och liknande. Kränkningen av en självständig nations luftrum är i sig själv en krigshandling. Enligt Scott Ritter har George W. Bush undertecknat en stående order för en luftburen attack från och med juni 2005 (11).

Den tydligaste krigshandlingen är dock enlig bland andra Ritter de av CIA nyligen understödda aktionerna av Mujahadeen el-Khalq (MEK), en iransk oppositionsgrupp tidigare i Saddam Husseins tjänst. Denna grupp som nu arbetar exklusivt för CIA i Iran, är fortfarande klassad av Bush som en terroristorganisation i Irak. I Azerbadjan i norr förbereds en bas för massiv militär insats för att fånga in Teheran. En mycket kortare väg till Teheran finns nu – motorvägen längs Kaspiska havet från Azerbadjan till Teheran. Israel har nyligen av USA försetts med 500 så kallade bunker-buster bomber och NATO ges en mer aktiv roll. Då USA kört fast i Irak behöver man hjälp mot Iran. En av USA/Israel gemensam luftburen attack, med begränsade markstridskrafter och ett efterhand mera aktivt NATO är därför det troliga scenariet, enligt flera internationella bedömare (12).

För USA:s del handlar projektet om världsherravälde dels om att långsiktigt säkra oljan – där Afghanistan intar en central geopolitisk roll, med Natolandet Turkiet som nordlig flank och Israel som västlig – dels om att förhindra att Ryssland och Kina blir konkurrerande stormakter. För Israels del handlar det om dels att förverkliga sionismens mål om en judisk stat i minst hela Palestina, dels att befästa och förstärka sin dominerande roll i arabvärlden. Denationalisering och privatisering (Open societies) maximerar det internationella kapitalets vinster. Täckmanteln för denna supermaktsstrategi är det fabricerade hotet från terrorismen och ”demokratisering” med Quislingregimer och legosoldater. I dess kölvatten åsidosätts och missbrukas FN och internationell rätt ignoreras.

Terrordådet den 11 september 2001 kom att bli den förevändning som behövdes för att i stor skala förverkliga den tidigare framtagna doktrinen ”Det nya amerikanska århundradet”. Den officiella bilden av såväl terrordådet som motiven till Irakkriget, blir nu allt mer ifrågasatt i USA (13). Cui Bono?

Lasse Wilhelmson

Källhänvisningar

1. Desmond Tutu: artikel i Guardian ”Apartheid in the Holy Land”, 29/4, 2002. http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,706878,00.html#article_continue

2. Lasse Wilhelmson: Demokrati eller folkmord, SVD Brännpunkt den 3/6, 2003
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_5666367.asp
samt Mellanösterns enda demokrati?, FIB/k nr 9, 2005.

3. Neocons: En enkel och klargörande översikt finns på nedanstående hemsida, som också innehåller grundläggande fakta om Irakkriget. För övrigt se p 8 nedan. Ingmar Karlsson, ”Kristen höger styr Bush”, SVD/Brännpunkt, 23/4 2004 ger en bra bild av den gammaltestamentliga förkunnelse som har en ohelig allians med de judiska sionisterna i neocons.
http://zfacts.com/p/775.html
En närmare redogörelse för kopplingarna mellan neocons, Israel och Bushadministrationen ges i följande artikel av Stephen Green
http://qumsiyeh.org/neoconsisraelandthebushadministration/

4. Scott Ritter: Neocons as Parasites, intervju 14/8, 2005.  http://www.alternet.org/story/21631/

5. A Clean Break: Rapport från ”The Institute for Advanced Strategic and Political Studies”.
http://www.israeleconomy.org/strat1.htm

6. Den sionistiska planen för Mellanöstern.
http://www.geocities.com/alabasters_archive/zionist_plan.html

7. PNAC: Sedan år 2000 har en rad nya dokument och böcker tillkommit vilka kan studeras på nedanstående hemsida. En närmare analys av neocons och nätverken kring Bush ges i ”Bushs okända värld” av Eric Laurent och ”CIA och 11 september” av Andreas von Bulow från Alhamra förlag.
http://www.newamericancentury.org/index.html

8. Ellen Knickmeyer and Jonathan Finer: British Smash Into Iraqi Jail To Free 2 Detained Soldiers. Washington Post, 20/9, 2005.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/19/AR2005091900572.html?nav=rss_world
se särskilt denna speciallänk öppnad av brysseltribunalen
http://www.brusselstribunal.org/BritishBombers.htm

9. Rapport 313 från motståndsrörelsen i Irak: Zionist Mossad has assassinated 530 Iraq scientists and professors in last seven months, 14/6, 2005.
http://www.freearabvoice.org/Iraq/Report/report313.htm

10. FN-rapport om dödsskvadroner i Irak: Reuters 8/9, 2005.
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/KHA849841.htm

11. Mark Jensen: Scott Ritter says US Attack on Iran Planned for June, 19/2, 2005.  http://www.globalresearch.ca/articles/JEN502A.html

12. Michel Chossudovsky: Planned US-Israeli Attack on Iran, 1/5, 2005.
http://globalresearch.ca/articles/CHO505A.html

13. Hemsidor om 11/9:
http://www.911truth.org
http://911review.org/Sept11Wiki/911Encyclopedia.shtml
http://www.cooperativeresearch.org/project.jsp?project=911_project

Kommentarer inaktiverade.